Regulamin sklepu online

 
§ 1 Postanowienia wstępne
 

 1. Regulamin dotyczy Sklepu internetowego PAULINA ANDRZEJEWSKA Koty i Psy Andrzejewskiej, ul. Ogrodowa 8, 59-305 Rudna, NIP: 8952119994, REGON: 366526106, www.kotyandrzejewskiej.pl/sklep
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną Paulina Andrzejewska Koty i Psy Andrzejewskiej, ul. Ogrodowa 8, 59-305 Rudna NIP 8952119994: REGON: 366526106, zwanym dalej Sprzedawcą, a także określa postępowanie reklamacyjne.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców oraz określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 
§ 2 Definicje
 

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kotyandrzejewskiej.pl/sklep
 2. Sprzedawca PAULINA ANDRZEJEWSKA Koty i Psy Andrzejewskiej, ul. Ogrodowa 8, 59-305 Rudna, NIP: 8952119994, REGON: 366526106,
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu i korzystający z jego funkcjonalności,
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, umożliwiający dokonanie zakupu i dostawę Produktu.
 9. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 11. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 12. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie i określający warunki Umowy zawartej na odległość, także dostawy i płatności
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 14. Rachunek bankowy sprzedawcy 

 

§ 3 Produkty
 

 1. Sklep oferuje produkty materialne oraz niematerialne w formie cyfrowej, m.in.: webinary, ebooki, kursy i konsultacje online.
 2. Wysyłka produktów cyfrowych następuje drogą elektroniczną do 24h od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 
§ 4 Kontakt ze Sklepem
 

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kotyandrzejewskiej.pl
 
§ 5 Wymagania techniczne
 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień na Produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu,  przeglądarka internetowa oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu. O planowanej przerwie Klienci zostaną powiadomieni na stronie Sklepu.

 
§ 6 Ceny w Sklepie
 

 1. Wszystkie ceny w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Całkowita kwota płacona przez Klienta obejmuje cenę Produktu. O wysokości wszystkich kosztów Klient zostaje poinformowany w momencie przystąpienia do umowy sprzedaży i wypełnienia formularza zamówienia.

 
§ 7 Umowa Sprzedaży
 

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Klient wykonuje następujące czynności:
  • dodaje Produkt do koszyka, klikając przycisk “dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka, klika w przycisk “Przejdź do kasy”,
  • wypełnia Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  • akceptuje warunki Regulaminu,
  • klika w przycisk “Kupuję i płacę”. 
  • po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” Klient wybiera sposób płatności:
   – po wybraniu płatności przelewem bankowym Klient zostaje przekierowany do strony z danymi Sprzedawcy do przelewu. Aby płatność została uznana za skuteczną, musi zostać zaksięgowana na koncie Sprzedawcy. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia,
 2. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

 
§ 8 Płatności i dostawa
 

 1. Dostępne są następujące metody płatności:
  – płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 2. Wszystkie szczegóły dotyczące płatności są określone w formularzu zamówienia.
 3. Dostępne są następujące metody dostawy Produktu:
  – produkty niematerialne – przesyłka drogą elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 
§ 9 Konto w Sklepie
 

 1. Klient ma możliwość założenie w Sklepie konta, dla ułatwienia składania zamówień.
 2. Założenie konta jest bezpłatne, Klient może w każdym momencie je usunąć, bez podawania przyczyn i konsekwencji.
 3. Aby założyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail oraz login i hasło.
 4. Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła umieszczonego w formularzu rejestracyjnym.
 5. Aby zlikwidować konto należy skontaktować się ze sprzedawcą na adres podany w §4 niniejszego Regulaminu. 

 
§ 10 Reklamacje
 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres podany w §4 Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dostarczy nowy Produkt nie pobierając dodatkowej opłaty. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

 
§ 12 Rozpatrywanie roszczeń
 

 1. Sprzedawca zgadza się na rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z  umów zawartych na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony umowy.
 2. Konsument może wybrać między innymi, następujące pozasądowe sposoby rozwiązania sporu ze Sprzedawcą:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystanie z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 
§ 13 Dane osobowe i pliki Cookies
 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.
 
§ 14 Postanowienia końcowe
 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeks cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta i inne.

Odbierz darmowy e-book!

 

ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ OSÓB ZAINTERESOWANYCH WARSZTATEM!

 

ZAPISZ SIĘ I OCZEKUJ NA PIERWSZĄ WIADOMOŚĆ!

 

POCZEKAJ! Mam dla Ciebie 18 darmowych planerów do pobrania!

 

Zapisz się na listę osób zainteresowanych!

* Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Koty i Psy Andrzejewskiej. Zgodę będziesz mogła w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.